Friday Jan. 24th

Strength
Push press
3 @ 80%
3 @ 85%
3+ @90%

WOD
9:00 AMRAP
30 DU’s
7 T2B
12 WB’s

20140123-211554.jpg